La Junta Directiva de l’UCE Celrà en sessio celebrada el passat 23 de gener de 2019, ha acordat convocar eleccions a la Junta Directiva del club.

Ha acordat també que els requisits exigibles per ser electors i/o elegible s’han de complir com a data límit el proper 18 de febrer de 2019.

El procediment electoral es regiran pels actuals estatus de 29 d’abril de 2015 registrats al registre d’entitats esportives el 17 d’octubre de 2016.

Les candidatures hauran de tenir un mínim de 3 persones (President de la Junta, Secretari i Tresorer), en el cas de ser més podran tenir un vicepresident i vocals,  i hauran de contenir les dades següents:

– Relació dels noms i els cognoms dels candidats i la signatura del candidat o candidata tot acreditant la seva conformitat.

– Fotocòpia del documents d’identitat, per les dues cares.

La candidatura, inclourà una relació amb els càrrecs que com a mínim contindrà el càrrec de President, Secretari i Tresorer, podrà de forma opcional completar-la amb un vicepresident i vocals.

2.- Són condicions per ésser elector o electora:

a)Ser major d’edat.

b)Ser soci numerari al corrent de pagament el 19 de febrer.

3.- Són condicions per ésser elegible:

a)Ser major d’edat.

b)Ser soci numerari.

4.- El 19 de febrer a les 21:00 hores, al Camp Municipal de futbol de Celrà, es procedirà al sorteig públic per designar els components de la Junta Electoral. Aquesta estarà composada per tres persones i tres suplents. 

5.- Des del dia 21 de febrer fins al 26 de febrer de 2019, els socis i sòcies podran consultar el cens electoral al tauló d’anuncis del Camp Municipal de futbol de Celrà. Durant aquest període es podran presentar les possibles reclamacions.

El Cens definitiu es presentarà el 28 de febrer, el qual no podrà ser objecte de cap modificació durant la resta del procés electoral.

Son condicions per ésser inclòs al cens electoral:

a)Ser major d’edat.

b)Ser soci numerari.

6.- El període de presentació de les candidatures serà des del dia 21 de febrer fins al 1 de març de 2019.

7.- La Junta Electoral comprovarà que en els membres de cada candidatura hi concorren les condicions que exigeixen els Estatuts.

El dia 7 de març de 2019, la Junta Electoral procedirà a la proclamació de les candidatures que tindran dret a participar a les eleccions.

8.- El dia 29 de març de 2019 se celebrarà l’acte de les eleccions, al Camp Municipal de Futbol de Celrà, des de les 21:00 hores fins les 22:30 hores.

9.- Per exercir el dret de vot, els socis i sòcies hauran de figurar inscrits al cens electoral definitiu i acreditar la seva personalitat amb l’exhibició del document d’identitat o equivalent en el supòsit de persones estrangeres, passaport o permís de conduir.

La Junta Electoral presidirà i controlarà l’acte de les eleccions.